Πρόγραμμα Κατάρτισης για Δημοσίους υπαλλήλους


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Έργο

Πρόγραμμα για την κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Σε ποιους απευθύνεται

Ωφελούμενοι: Δημοσίοι υπαλλήλοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης .

Περιεχόμενο προγράμματος – Αντικείμενα κατάρτισης :

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνουν:

I. Θεωρητική κατάρτιση , με δια ζώσης , εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση , που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν ( Εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας απευθυνθείτε στο :

ΚΔΒΜ EUROPROGRESS

Όθωνος 7, Λαμία, τηλ.: 2231020111 , 2231069366

(επιλέξτε όσα σας ενδιαφέρουν)
Η εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται με την υποβολή της παρούσας για εγγραφή σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα.