Έργο

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία & την Ασφάλεια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).
β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

 • Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 • Υποστήριξη της Διοίκησης και του Νομικού Τμήματος για θέματα Υγείας & ασφάλειας.
 • Ασφάλεια  των εγκαταστάσεων.
 • Πρόληψη και προστασία όσον αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες και μεθόδους εργασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Σύνταξη διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .
 • Επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
 • Διερεύνηση συμβάντων / εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις αποτροπής τους.
 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99).
 • Σύνταξη Εγχειριδίου Υγείας και Ασφάλειας για την ενημέρωση των εργαζομένων.

Πληροφορίες:

Το ΚΔΒΜ EUROPROGRESS θα υλοποιήσει κατάρτηση Γ’ Κατηγορία επικινδυνότητας

 • Διάρκεια 10 ώρες σε 2 ημέρες
 • Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
 • Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να σφραγίσει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας

Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ EUROPROGRESS

Όθωνος 7, Λαμία

τηλ.:2231020111,2231069366

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Θέλω να είμαι πρώτος!!!
Θέλω να είμαι πρώτος!!!