ΝΕΟ VOUCHER SECURITY- Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης 5.000 Ανέργων


ΝΕΟ VOUCHER SECURITY- Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης 5.000 Ανέργων, με εκπαιδευτικό επίδομα 525€

Έργο
Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή
πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Ωφελούμενοι: Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ( έστω και μία ημέρα) κατά την
  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004)
  δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής
  γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
 5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).
 6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα
  τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν
  ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού
  Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική
  Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
  αναγράφονται στο:
  http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&
  Itemid=646&lang

Κριτήρια Επιλογής
Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί
μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν
(όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των
προσφερομένων θέσεων.

Αντικείμενο κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης
που αφορά στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως «Προσωπικό Ιδιωτικής
Ασφάλειας, επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)», συνολικής διάρκειας 105 ωρών.
Περιλαμβάνουν:
1.Θεωρητική κατάρτιση με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 1. Πιστοποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, από τον ΕΟΠΠΕΠ
  και το ΚΕΜΕΑ, τους μοναδικούς φορείς που παρέχουν πιστοποίηση στη
  συγκεκριμένη ειδικότητα.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Η αμοιβή ανά ώρα κατάρτισης για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5€.

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:

Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των
δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας.
Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας
για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα
διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται
το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της
επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον
Εκπαιδευτικό Οργανισμό “ΚΔΒΜ EUROPROGRESS”.

Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.